Hướng dẫn sử dụng các hàm trong hệ thống

27-02-2021 16:45:25

Hàm form đặt hàng:

[customOrderForm] product id, button caption, fullname, email, phone, address, note[/customOrderForm]

Đối với hàm này: bắt buộc phải có product id và button caption, có ít nhất 1 field fullname, email, phone, address.

Ví dụ:

form cần hiển thị 2 mục fullname và emai, dùng: [customOrderForm] product id, button caption, fullname, email[/customOrderForm]

 


+